Ontwerpbesluiten deelgebied 1 en 2, cluster 7

Van vrijdag 5 mei 2017 tot en met donderdag 15 juni 2017 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2, (uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en bedijkte Maas), cluster 7: Stiftsche Waarden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

  • ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
  • ontwerp-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming
  • ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: