Ontwerpbesluiten deelgebied 1 en 2, cluster 4

Van donderdag 15 oktober 2015 tot en met woensdag 25 november 2015 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2, (uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en bedijkte Maas), cluster 4 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

  • ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
  • ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
  • ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
  • ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Aa en Maas en van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: