Ontwerpbesluiten deelgebied 4, cluster 2

Van vrijdag 11 december 2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek), cluster 2 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

  • ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
  • ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
  • ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
  • ontwerp-watervergunningen op grond van de Keur van respectievelijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe
  • ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: