Definitieve besluiten deelgebied 5, quicktranche

Van woensdag 14 oktober 2015 tot en met woensdag 25 november 2015 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), quicktranche de betreffende 8 definitieve besluiten ter inzage gelegen.

Belanghebbenden die hun zienswijze over de ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kon worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, konden van donderdag 15 oktober 2015 tot en met woensdag 25 november 2015 beroep instellen.


Omgevingsvergunning van B&W van de Gemeente Zutphen geen onderdeel inzagestukken

Het definitieve besluit omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit 'werken of werkzaamheden' ten behoeve van de uiterwaard Bronckhorster waarden van het college van B&W van de gemeente Zutphen ontbreekt. Deze werkzaamheden zullen in een later stadium worden verricht. De aanvraag is door initiatiefnemer ingetrokken en maakt dus geen onderdeel meer uit van de stukken die ter inzage liggen.


Via deze pagina krijgt u toegang tot de definitieve besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende definitieve besluit te klikken, kunt u alle bij dit besluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de definitieve besluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende bekendmaking, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze bekendmaking is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: