Ontwerpbesluiten deelgebied 5, quicktranche

Van donderdag 2 juli 2015 tot en met woensdag 12 augustus 2015 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), quicktranche de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

  • ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
  • ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
  • ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
  • ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.


Ontwerp-omgevingsvergunning van B&W van de Gemeente Heerde geen onderdeel inzagestukken

In de kennisgeving van de ontwerpbesluiten Quicktranche Stroomlijn IJssel is abusievelijk melding gemaakt van een ontwerp-omgevingsvergunning van de gemeente Heerde. De werkzaamheden in de gemeente Heerde in de quicktranche bleken niet omgevingsvergunningplichtig. Een ontwerp-omgevingsvergunning van B&W van de Gemeente Heerde is dus niet afgegeven en maakt dus geen onderdeel uit van de stukken die nu ter inzage liggen. Om deze reden staat hieronder bij de inzagestukken bij nummer 6. "Niet van toepassing". 

Bij de bekendmaking van de definitieve besluiten zal geen melding meer worden gemaakt van een besluit van B&W van de Gemeente Heerde.


Via deze pagina krijgt u toegang tot de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: