Definitieve besluiten deelgebied 1 en 2, cluster 4

Van donderdag 18 februari 2016 tot en met donderdag 31 maart 2016 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2, (uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en bedijkte Maas), cluster 4 de betreffende 21 definitieve besluiten ter inzage gelegen.

Belanghebbenden die hun zienswijze op de ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kon worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, bijvoorbeeld in het geval er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten, konden van vrijdag 19 februari 2016 tot en met donderdag 31 maart 2016 beroep instellen.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de definitieve besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende definitieve besluit te klikken, kunt u alle bij dit besluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de definitieve besluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende bekendmaking, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze bekendmaking is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.