Ontwerpbesluiten deelgebied 4, cluster 8

Van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek), cluster 8 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

  • ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
  • ontwerp-vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming
  • ontwerp-ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming
  • ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werk of werkzaamheden’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen